De Stichting Hulp in Nood Amsterdam is een not-for-profit organisatie met ANBI status die het onderhoud van de Kolenkitkerk en haar unieke geschiedenis op zich heeft genomen. De Stichting Hulp in Nood wordt niet gesubsidieerd en is voor het reguliere onderhoud afhankelijk van giften van particulieren en fondsen.

Periodieke schenking

Een periodieke gift (in geld of natura) die over minimaal vijf jaar gespreid is biedt extra voordeel: in deze vorm is uw schenking maximaal aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, zonder drempel of plafond. Hoe groot het belastingvoordeel is, hangt af van uw belastingschijf. Het voordeel kan oplopen tot wel 52% van het te schenken bedrag. Een periodieke gift wordt vastgelegd in een onderhandse overeenkomst.

U mag een periodieke gift aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U doet de periodieke gift aan een:

  • algemeen nut beogende instelling (ANBI)
  • culturele ANBI
  • vereniging die geen (culturele) ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet

   

 • U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst.
 • De (culturele) ANBI of vereniging levert u geen tegenprestatie voor de gift.

Een bijzondere manier van schenken

Steeds meer mensen regelen hun nalatenschap formeel door het opmaken van een testament bij de notaris. U kunt ook een instelling die u een warm hart toedraagt laten delen in uw nalatenschap, zoals de Stichting Vrienden van de Kolenkit.

Dat kan op twee manieren:

 • Legaat – U kunt in uw testament een legaat opnemen. De Stichting Vrienden van de Kolenkit krijgt dan na uw overlijden een door u van tevoren vastgesteld bedrag.
 • Erfstelling – U kunt de Stichting Vrienden van de Kolenkit in uw testament tot (mede-)erfgenaam benoemen. De stichting deelt dan samen met de andere erfgenamen in de nalatenschap. De grootte van het erfdeel is afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal erfgenamen.

Hieronder vindt u twee formulieren die door de belastingdienst beschikbaar worden gesteld:

Voor meer informatie over het maken van een testament kunt u terecht bij uw notaris.

Bankrekening Stichting Vrienden van de Kolenkit

Giften aan de Stichting Vrienden van de Kolenkit (eenmalige of jaarlijkse schenkingen, erfstellingen, legaten, jaarlijkse bijdragen) kunt u storten op IBAN NL68INGB0008273284 van de ING-bank en/of IBAN NL82ABNA0480425922 te Amsterdam.