ANBI status

Stichting Hulp in Nood beschikt over de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit zijn instellingen die door de belastingdienst worden aangemerkt als het algemeen belang dienend.

Wat is het voordeel om als ANBI aangemerkt te worden door de Belastingdienst? De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoelinstellingen en haar donateurs/erflaters. Hieronder treft u een korte samenvatting aan.
0
RSIN NUMMER
0
STARTDATUM

Inkomsten

Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Fiscale faciliteiten voor ANBI’s spreiden zich uit over:

Vennootschapsbelasting Inkomstenbelasting Schenk- en erfbelasting

Uitgaven

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van heffing schenkbelasting. De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast.

Donateurs/Erflaters

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan,de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.

De ANBI’s dienen voldoen aan de eisen van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten.
Uw giften aan onze organisatie zijn dus -afhankelijk van uw persoonlijke situatie- fiscaal aftrekbaar en over schenkingen of nalatenschappen hoeft de stichting geen schenkings/successierecht te betalen waardoor uw gift volledig terecht komt bij de
vrienden van de Kolenkit

Oprichting

Op 24 mei 1973 is Stichting Hulp in Nood opgericht en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel met als RSIN nr 810821035 KVK nr 33163334.

Stichting Hulp in Nood heeft als post- en bezoekadres de Leeuw van Vlaanderenstraat 124, 1061 CV Amsterdam, en is statutair gevestigd in Amsterdam. Het rekening nummer van Stichting Hulp in Nood is NL27 INGB 0003704934.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting is gezamenlijk bevoegd en bestaat uit:

 • voorzitter –  dhr J.R. Homoet

 • secretaris/penningmeester – mevr L.A.L. Homoet

 • 2e secretaris – mevr M.C. Homoet

 • 2e penningmeester – dhr J.M.  Augustin

 • Bestuurslid – dhr C.A. Spruit

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

 • Verrichten van evangelisatiewerk in de ruimste zin van het woord onder alle lagen van de bevolking in het bijzonder de jeugd

 • Hulpverlening aan mensen die lijden aan enige verslaving, of die eenzaam zijn en in het algemeen aan al die mensen, die om welke reden dan ook hulp behoeven

 • Het geven van vormingscursussen

De Stichting tracht haar doel te bereiken door

 • Het verdiepen van geestelijk leven in Nederland

 • Het verkrijgen en exploiteren van een of meer tehuizen welke kunnen dienst doen als opvangcentra voor mensen in nood en /of kindercrèche

 • Het stichten en exploiteren van een koffiebar en het organiseren van een instuif voor jonge mensen

 • Het houden van lezingen, evangelisatiediensten, dia- en filmvoorstelling

 • Het uitgeven van evangelische lectuur, het organiseren van Bijbelstudies

 • Het begeleiden –maatschappelijk, sociaal als geestelijk – van jongeren die in nood zijn geraakt

 • Het verlenen van steun aan zendingsverenigingen aan zendelingen of evangelisten, aan het zendingswerk en evangelisatiewerk.

Beloningsbeleid bestuurders en vrijwilligers.

Zowel alle bestuurders als vrijwilligers werken op vrijwillige basis en worden voor hun werkzaamheden niet financieel beloont.

Mochten bestuursleden en/of vrijwilligers kosten maken voor de stichting dan worden deze kosten, na vertoon van het bonnetje en na overleg met het bestuur, door de penningmeester vergoed.

Verslag activiteiten

 • Nieuwjaarsreceptie, afsluiting 2013, prognose voor 2014 (de leden denken mee en geven ideeën voor nieuwe initiatieven) voor vrienden van de Kolenkit, donateurs e.a.

 • Buurtfeesten, koffiebar, recepties, rondleidingen, familiedagen, concerten, themadagen, kunst, expositie, cultuur, recreatie, educatie, tuinproject

 • Spreekuur – helpen bij invullen formulieren, huiswerkbegeleiding end

Financieel beleid

 • Jaarlijks wordt aan het einde van een boekjaar, een begroting opgesteld voor de te verwachten operationele kosten voor het aankomende boekjaar en worden de gegevens van het afgelopen boekjaar naar accountant kantoor Balrak en van de Starre verzonden.

 • Teneinde de Stichting financieel gezond te houden zullen deze begrotingskosten ingehouden worden op de uitkering van de verworven gelden.

 • De Stichting zal zich inspannen om de operationele kosten zo laag mogelijk te houden, zonder de doelen van de Stichting te compromitteren Jaarverslag 2012. Staat baten en lasten 2012.