Lieve lezers,
Wat een feest. Wat een beweging van de Heilige Geest. Wie had dat gedacht, dat de Heilige Geest met zoveel kracht op de discipelen zou komen. Hun Heiland, Jezus Christus had hen beloofd dat zij kracht zouden ontvangen,

als Hij Zijn Geest op hen had uitgestort (Hand. 1:8), maar er was wel één voorwaarde: zij moesten bij elkaar blijven totdat zij zouden, zijn aangedaan met deze kracht vanuit de hoge. Gelukkig; zij waren gehoorzaam aan Hem en aan Zijn Woord.
En toen, op het Joodse Pinksterfeest, waarop drommen van gelovige Joden overal vandaan kwamen om in de tempel op het tempelplein in Jeruzalem hun offer aan God te brengen, toen op die dag, kwam de Geest met kracht op hen. De Geest breekt baan met geweld. Hij opent deuren die hermetisch gesloten zijn en sluit deuren die open zijn. Deze Geest is in staat het goede te geven en het kwade te vernietigen. Op deze Pinksterdag brachten de gelovigen hun offer aan de Heer, het offer dat bestond uit twee gerstebroden uit de nieuwe tarwe oogst. Ook gedachten ze de wetgeving op de Sinaï. Op deze dag gebeurde het. De Heilige Geest kwam eensklaps als een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis en tongen als van vuur zette zich op het hoofd van allen en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen allen in nieuwe tongen te spreken. Er gebeurde daar een spraakwonder en een gehoorwonder, want men hoorde hen spreken in de taal van de omstanders die overal vandaan waren gekomen. Wat een timing van God. Hij alleen kan alles zo precies ordenen. Hij is de beste strateeg. Geen enkele persoon of organisatie kan alles zo precies, zo nauwgezet en zo volkomen organiseren. Hij is de Beste, staat boven alles en allen. Er is geen betere, HE IS THE BEST. Jezus had zich gehouden aan Zijn Woord. De belofte was vervuld. De andere Trooster was gekomen. De Geest der waarheid die de wereld hen niet kon geven, want zo zeide Jezus: “Hij zal het uit mij nemen en het u openbaren” De Heilige Geest is de Geest die van de bange, teruggetrokken discipelen mensen maakte, die nu vrijmoedig het Woord van hun Meester gingen verkondigen. Neem nu Petrus, die vóórdat de Geest op hem viel zich miserabel voelde, maar toen de Geest kwam en op hem viel, direct opstond en met grote vrijmoedigheid zijn rede kon houden voor de omstanders. De Geest sprak allen aan en vertelde hen alles wat ze moesten horen. Want deze Geest zal overtuigen van zonde, schuld en gerechtigheid (Joh. 16:8). En zo was het ook want zij vroegen aan de discipelen…”Mannen, wat moeten wij doen om aan de komende toorn van God te ontkomen (Hand. 2:38)” En Petrus antwoordde: “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want voor u is de belofte en……………….zovele als de Here daarvoor roepen zal. Wat een belofte, wat een weldaad. De Geest die was uitgestort is niet alleen voor ons, maar ook voor onze kinderen en allen die wij in Zijn Naam zullen bereiken. Wat een feest, gered om te redden, wat een geweldige opdracht. Laten derhalve wij die Zijn Geest hebben ontvangen doorgaan met Christus en Zijn werk en zo onze taak serieus nemen. Als Hij terugkomt, komt Hij vrucht zoeken.

In Galaten 5:22 kunt u lezen wat dat zijn. Moge de Here u en uw huis rijkelijk zegenen. Pastor L. Homoet

 

Gij zult kracht ontvangen (Hand. 1:8) Gij zult kracht ontvangen (Hand. 1:8)

 

Geplaatst op 29 aug 2012