Op zondag 24 juli 2022 – in de eredienst van 10:30 uur

Vindt er een doopplechtigheid plaats in Opstandingskerk de Kolenkit. Het is de doop door onderdompeling.

Het is een geweldig feest waarbij familie, vrienden, kennissen, broeders en zusters van de gemeente de persoonlijke getuigenis zullen horen van de dopelingen.

Waarom dopen volgens de bijbel?

Wij houden van onze Heer Jezus en Die heeft het van ons gevraagd. Als wij van iemand houden en die vraagt ons iets te doen (dat goed voor ons is), zullen wij dat altijd doen. De doop is in de eerste plaats dus een “Stap der gehoorzaamheid”. Daarnaast zijn er tal van bijbelteksten over de doop, zie bijvoorbeeld Matth 3:13-17. In dit Bijbelgedeelte zegt Jezus “…wij moeten precies doen wat God van ons vraagt.” Daarom wordt de doop ook wel de “Stap der gehoorzaamheid” genoemd, want wij moeten precies doen wat God van ons vraagt. In dit Bijbelgedeelte staat ook “…na gedoopt te zijn, klom Jezus meteen op de oever.” De oever is het stuk grond direct naast water. Dus het betekent dat het Bijbelse dopen het dopen door onderdompeling (= in water) is. In dit Bijbelgedeelte staat tenslotte dat na de doop van Jezus de hemel openging en de Geest van God op Hem neerdaalde. En een stem uit de hemel zei: “Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.” Het dopen verheugt God dus!

De stap der gehoorzaamheid…

Jezus heeft Zich laten dopen om gehoorzaam te zijn aan Zijn Vader en om een voorbeeld te stellen aan Zijn discipelen. Ook elders in de Bijbel staat dat God ons eert wanneer wij Hem of Jezus gehoorzaam zijn. Maar de belangrijkste reden voor de doop van Jezus is om ons aan te tonen dat door de doop onze zonden worden weggewassen. En dan gaat het om onze zonden van gisteren, heden en de toekomst! Daarom zei Ananias ook tegen Paulus: Wat aarzelt
gij? “Sta op en laat je zonden afwassen, onder het aanroepen van 
de Naam van Jezus Christus.” (Hand 22:16) Wanneer wij zijn gedoopt, staat er (symbolisch) een bord bij het doopvont waarop staat “verboden te vissen”. Met andere woorden: andere mensen mogen je niet meer aanspreken op je vroegere leven en zonden!

Het belang van de doop

Om zich te laten dopen, liep Jezus van Galilea naar de Jordaan een afstand van ongeveer 100 kilometer (!). Dit geeft aan hoe belangrijk de doop was, anders zou Jezus zo’n enorme afstand niet te voet afleggen. Dus wij moeten de doop niet veronachtzamen, het is zeer belangrijk. Ook is het één van de laatste opdrachten van Jezus (voordat Hij weer naar de hemel opvaart) aan Zijn discipelen om de gehele wereld tot Zijn discipelen te maken en om hen “…te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” En een laatste opdracht (net als een laatste wens van een mens die stervende is) wordt altijd vervuld. Dit geldt dan des temeer wanneer het gaat om een opdracht/zendingsbevel van Jezus Christus! Zie hiervoor Matth 28:19.
In Marcus 16:16 staat zelfs dat “…wie gelooft en zich laat dopen, zal gered worden.” Dat is dus één van de grootste belangen van de doop. De doop is onze redding want wie gelooft in Jezus Christus maar zich toch niet laat dopen, zal geen redding ontvangen. Dus wie zich niet laat dopen (terwijl hij wel zegt in Jezus te geloven) speelt met zijn behoudenis! Daarom staat ook in het tweede gedeelte van Marcus 16:16 dat wie niet in dit Woord van Jezus geloven, gestraft zullen worden. En daarom zegt Paulus ook in Hand 2:40 ook tegen de schare op de Pinksterdag: “Laat u behouden uit dit verkeerd geslacht!”

De doop en het geloof

Uit het bovenstaande blijkt dat wij in Jezus’ Woord moeten geloven (stap 1) en ons moeten laten dopen (stap 2). Maar hoe ontstaat dat geloof? In de Bijbel staat dat het geloof ontstaat door het horen van Gods woord. Daarom moeten wij mensen naar de samenkomsten brengen en voor hen getuigen zodat zij het Woord van God kunnen horen. Wanneer mensen vervolgens tot geloof komen en zich tot Jezus bekeren, staat in Joh 1:12 dat deze mensen van God de kracht krijgen om Zijn kinderen te worden. Wij bekeren ons (stap 1) als daad van “de mens tot God” en daarna worden wij wedergeboren (stap 2) als daad van “God tot de mens”. Wij hebben dus geen excuus. Zodra wij zijn bekeerd, moeten wij ons laten dopen. Overal in de Bijbel gaat de bekering aan de doop vooraf.

Na de doop

Maar iemand die echt gelooft, die stopt natuurlijk niet met geloven na de bekering en de doop. Uit Hand 2:42 blijkt dat om een gezond lid van de gemeente te zijn, wij ons moeten houden aan de zogeheten “vier pijlers” tot opbouw van het geloof: namelijk, volharden in de onderlinge samenkomsten, 2. het Avondmaal, 3. de bijbelstudies, 4. de bidstonden.
Ook uit het Zendingsbevel van Matth 28:19 blijkt dat wij moeten leren aan anderen wat Jezus ons heeft geleerd. Hoe kan dat anders dan door ons eerst te voeden via het Woord (samenkomst), Het breken van het brood (Avondmaal) en Gods Woord onderzoeken door de bijbelstudies? Hoe kunnen wij anderen en onszelf anders God laten leren kennen dan tot Hem te komen in gebed (bidstonden)? En het extra voordeel hiervan is dat als wij als leden gezond zijn, de gemeente (als het Lichaam van Jezus) ook gezond zal zijn. En aan zo’n gemeente zal God zelf nieuwe leden toevoegen (Hand 2:47).
In Hand 16:33 lezen we tenslotte het verhaal van Paulus en Silas die in de gevangenis werden gegooid vanwege het feit dat zij van Jezus getuigden. Ook wij kunnen allerlei problemen verwachten wanneer wij duidelijk voor Jezus hebben gekozen, want de tegenstander wilt niet dat wij worden gered. Maar uit dit Bijbelgedeelte lezen wij dat als wij onze God niet verloochenen, Hij ons ook niet zal verloochenen (“…en zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”). Terwijl zij Jezus aanbaden en prezen, zorgde Hij voor een plaatselijke aardbeving waardoor zij uit de gevangenis werden bevrijd en de gevangenbewaarder tot geloof kwam. Wees dan gehoorzaam en doe de wil van God. Wat aarzelt gij nog? Hand. 16:33.
Komt u ook? We zien u graag. Tot zondag.